Artykuł Dodaj artykuł

Propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi.
Strona 1/4

Forum Rozwoju Przemysłu logo

 

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi – a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22%-owym udziałem. 

W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję, a pracownicy na stanowiskach biurowych często zostali odesłani na pracę zdalną lub urlopy. Trzeba pamiętać, że tylko w polskim przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, a wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Nie ma wątpliwości, że zaistniała sytuacja, już teraz, momencie ogólnopolskiej kwarantanny, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej administracji. 

Nie można zapomnieć o tym, że na przemysł składają się różne sektory, które często korzystają ze wzajemnie wytwarzanych produktów czy usług i nie dotyczy to jedynie krajowego przemysłu. Wiele polskich przedsiębiorstw korzysta zarówno z wytworów przemysłu polskiego, jak i zagranicznego, stąd też obecna sytuacja zmusza do wstrzymania importu części komponentów – co z kolei jest bodźcem to spowolnienia globalnej gospodarki, a w zależności od długości trwania pandemii może dojść nawet do recesji gospodarczej.

Polski przemysł działając wspólnie z administracją zobowiązany jest zatem do wypracowania wspólnych stanowisk mających na celu uchronić przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa, a w dalszej perspektywie wprowadzić zmiany pobudzające do intensyfikacji światowych trendów.

I. Finansowanie:

 1. Uruchomienie kredytowania dla firm przez instytucje państwowe (np. ARP, BGK) dla zabezpieczenia kredytów kupieckich.
 2. Udzielenie gwarancji państwowych do uruchomienia linii kredytowych w bankach (np. do 20 % wartości przychodów lub aktywów lub kapitałów) jeśli firma była rentowna przez ostatnie 3 lata. 
 3. Obniżenie wymogów NBP dla akcji kredytowych banków dla przedsiębiorstw (możliwości elastycznego udzielania kredytowania krótko i długoterminowego).
 4. Wprowadzenie możliwość zawieszenia spłaty odsetek i rat kapitałowych np. na 12 m-cy z tytułu zadłużenia w bankach i innych instytucjach finansowych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW). 
 5. Utrzymanie 90 dni na korektę naliczoną, lub nawet przywrócenie 150 dni pomoże w płynności przedsiębiorstw. Model finansowania wielu spółek i dealerów przewiduje płatność po 90 dniach od daty wymagalności faktury. 
 6. Zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o który mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30% podatkowej EBITDA) – przy spadku rentowności w 2020 r. utrzymanie limitu znaczenie podniesie efektywną stawkę podatkową powyżej 19% dla przedsiębiorców pomimo zdolności uzyskania finansowania zewnętrznego (np. w ramach struktury cashpoolingu).

II. Pomoc publiczna:

 1. Aneksowanie wydłużenia terminów realizacji projektów dofinansowanych z UE i innych zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie.
 2. Możliwość wydłużenia oraz obniżenia warunków związanych z decyzjami administracji w sprawie udzielonych zezwoleń strefowych
 3. Czasowe zawieszanie wymogów/wskaźników w okresach realizacji/trwałości np. co do ilości zatrudnionych wymaganych przez SSE lub umowę o dofinansowanie 

III. Podatki:

 1. Przyspieszenie zwrotów z urzędów w zakresie VAT – limit do 30 dni – aktualnie jest 60 dni (poprawa płynności przedsiębiorstw) oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.
 2. Przesunięcie terminów deklaracji i płatności: VAT (25.03.2020), CIT (termin 31.03.2020) oraz podatków lokalnych. 
 3. Przesunięcie terminu przygotowania sprawozdania do NBP i GUS - najbliższe SP (roczne) zwłaszcza w spółkach, które muszą kalkulować ryzyka i ewentualne zawiązanie rezerw na te cele.
 4. Wydłużenie terminów na obowiązkowe zarejestrowanie / wyrejestrowanie osób z ubezpieczenia społecznego (7 dniowy termin może być zagrożony w przypadku braku pracowników obsługujących ten obszar).
 5. Odroczenie mechanizmu płatności podzielonej ewentualnie ułatwienie w zakresie stosowania split payment w zakresie podwyższenia progu minimalnego do kwoty 100 000 PLN.  
 6. Ułatwienie w stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, poprzez skrócenie czasu na uzyskanie zgody urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do 14 dni (obecnie jest 60 dni) – art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT -> znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych.
 7. Kwartalne rozliczenie VAT przy jednoczesnym odroczeniu płatności za marzec do 30.05.2020 (znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych; art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT).
 8. Odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku u źródła do końca 2020 r. (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT) - obecnie 01.07.
 9. Czasowe zniesienie sankcji za brak poinformowania Urzędu Skarbowego o płatności na rachunek spoza „Białej Listy”
 10. Zmiany w schemacie pomocy publicznej poprzez rozszerzenie jej zakresu dla dużych przedsiębiorców,
 11. Zawieszenie sankcji wynikających z ustaw podatkowych przewidzianych za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wyłącznie sankcji w 2020 r. oraz przesunięcie pierwszego terminu obowiązkowego raportowania za 2021 r.).
 12. Zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne).
 13. Odroczeniem wprowadzania nowego jednolitego pliku kontrolnego - JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r. (istotne z uwagi na brak dostępności pracowników w biurze – obecnie 99% pracowników biurowych pracuje zdalnie lub jest na opiece dziecięcej (zamknięcie szkół). 
 14. Odroczenie terminu rocznego zeznania CIT-8 (plus wszystkie powiązane z nią deklaracje podatkowe). Proponowany termin to 30.04.2020 r.;
 15. Odroczenie terminu raportowania IFT i ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Proponowany termin to 30.04.2020 r.
 16. Wydłużenie terminu na odpowiedź w czasie czynnościami sprawdzających prowadzonych przez urzędu skarbowego; proponowany termin na odpowiedź, min. 14 dni, a nie jak jest obecnie 3 dni.
 17. Przesuniecie terminu zapłaty składek ZUS lub PIT o 90 dni.
 18. Rozłożenie na raty, umorzenie lub zawieszenie płatności składek ZUS w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w okresie epidemii.
 19. możliwość rozliczenia straty 2020 r. z dochodami 2019 r.
 20. Czasowe zniesienie sankcji i i odsetek w przypadku opóźnień w realizacji płatności do ZUS, US oraz kontrahentów.
 21. Odroczenie wejścia w życie przepisów dostosowujących do dyrektywy VAT w zakresie tzw. Quick Fixes (planowo od 1 kwietnia miało wejść – dla nas lepiej byłoby, aby wciąż w PL funkcjonowały dotychczasowe przepisy, gdzie podatnik ma prawo wybrać czy na krajowych się opiera czy Unijnych. Dla naszej Firmy oznacza to wprowadzenie m.in. większej szczegółowości w ewidencji magazynów konsygnacyjnych, będziemy mieć trudności we wdrożeniu i zmianach w tym zakresie)
 22. Przesunięcie okresu przejściowego na rejestrację umów opałowych w systemie SENT o 4 miesiące (do 1 września), czyli na początek kolejnego okresu grzewczego); duże podmioty gospodarcze współpracujące bezpośrednio z dostawcami oleju opałowego, starają się dokonać rejestracji PPO/ZPO, to ich klienci (osoby fizyczne, rolnicy, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe – szkoły, szpitale, itd.), mogą mieć z tym problem, jeśli nie dokonali rejestracji do tej pory. 
 23. W przypadku dłuższego przerwania procesu produkcji lub istotnego ograniczenia produkcji wsparcia w celu utrzymania pracowników:
  1. zwolnienie z ZUS/podatku PIT, CIT;
  2. proporcjonalne zwolnienie z podatku dochodowego
  3. proporcjonalne zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podobne artykuły