Oferta pracy

SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH-STAŻYSTA

Białystok, podlaskie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1066919

Numer oferty: StPr/21/3042


Obowiązki:

- Udział w planowaniu, przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania.
- Realizacja projektów pozakonkursowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Inicjowanie, opracowanie i realizacja programów w ramach współpracy międzynarodowej, w oparciu o programy Unii Europejskiej.
- Archiwizacja dokumentacji projektowej.
- Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów.
- Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi i zagranicznymi partnerami w celu realizacji wspólnych projektów/ inicjatyw finansowanych w ramach środków UE i innych źródeł finansowania.
- Utrzymywanie kontaktu z lokalnymi i zagranicznymi partnerami.
- Utrzymywanie kontaktu z jednostkami podległymi Podlaskiej WK OHP w sprawach wdrażanych projektów/ inicjatyw.
- Wykonywanie innych czynności związanych z bieżąca realizacją zespołu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne:- Wykształcenie wyższe.- Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Exel, PowerPoint.- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.- Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.- Znajomość języka angielskiego (minimum B2 / preferowane C1).- Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.- Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wymagania dodatkowe:- Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową (w tym projektową).- Znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych oraz programów (m.in. Erasmus, Europejski Korpus Solidarności, PNWM).- Znajomość obsługi mediów społecznościowych.- Znajomość programów europejskich w szczególności PO WER, RPO WD, Erasmus +.- Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.- Odporność na stres, elastyczność.


Miejsce pracy: Pozioma 4, 15-558 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty i oświadczenia niezbędne:- CV i list motywacyjny.- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.- Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (pdf, 281kB).Terminy i miejsce składania dokumentów:Dokumenty należy złożyć do: 31 października 2021 r.Decyduje data: wpływu do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy Specjalista ds. programów międzynarodowych stażysta w PWK OHP".Informacje dodatkowe:PWK OHP jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2.800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole z naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty zakończenia naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania niezbędne.Dokładne informacje umieszone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku https://podlaska-bip.ohp.pl/public/?id=196529.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres www: www.podlaska.ohp.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Centralna Baza Ofert Pracy
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Centralna Baza Ofert Pracy

Białystok podlaskie

Dane kontaktowe: