Oferta pracy

starszy oficer portu

Krynica Morska, pomorskie, Polska Dodano: 2021-10-22 | ID oferty: 1067162


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy oficer portu do spraw inspekcji nabrzeży, ppoż., ładunków niebezpiecznych porządku portowego i elektromobilności Kapitanat Portu Nowy Świat

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczne w celu zapewnienia maksymalnej prewencji ppoż. w porcie. Ustala wg wytycznych Kapitana Portu Nowy Świat warunki zabezpieczenia transportu ewentualnego przeładunku materiałów niebezpiecznych, prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń w celu spełnienia warunków określonych w przedmiotowych przepisach i instrukcjach technologicznych
 • współopiniuje przedkładane do uzgodnienia plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i projekty budowlane, zmiany sposobu użytkowania obiektów i obszarów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje technologiczne podmiotów celem kontroli spełnienia wymogów ppoż. oraz zasad operowania ładunkami niebezpiecznymi, określonych w stosownych aktach prawnych.
 • kontroluje stan nabrzeży, linii cumowniczej i odbojowej oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nabrzeży. Współopiniowanie projektów budowli hydrotechnicznych na terenie portu, udział w spotkaniach dotyczących projektów w celu wydania opinii lub przekazania do uzgodnienia przez Delegaturę Urzędu Morskiego w Elblągu/Urząd Morski w Gdyni oraz prowadzenie uzgodnień z użytkownikami i instytucjami działającymi w porcie w sprawach dotyczących określenia potrzeb remontowo-konserwacyjnych, prawidłowości użytkowania budowli hydrotechnicznych celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym.
 • prowadzi dochodzenia w sprawach pożarów w celu wyjaśnienia przyczyn pożarów, wdrożenia określonych działań prewencyjnych oraz dopełnienia wymogów ustawowych. Ocena dostępności w porcie punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG),określania warunków bunkrowania statków w LNG / energią elektryczną jednostek w porcie, ustalania warunków bezpieczeństwa i koordynacji bunkrowań LNG w Porcie Nowy Świat oraz nadzór realizacji warunków bunkrowań w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego.
 • uzgadnianie lokalizacji torów wodnych dla podmiotów uprawiających działalność sportowo-rekreacyjną na plażach zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w celu zachowania porządku i bezpieczeństwa na plażach oraz przygotowywanie i ewidencjonowanie zaświadczeń o zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego w celu realizacji przepisów dotyczących zwalniania z pilotażu obowiązkowego
 • prowadzi kontrolę stanu CTUs z ładunkami niebezpiecznymi na statkach ewentualnie terminalach zgodnie z wymogami IMO MSC.1/Circ.1442 oraz Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli. Kontroluje przewoźników odnośnie przestrzegania uregulowań prawnych, związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych drogą morską statkami ro-ro (w tym ropax) w akwenie Morza Bałtyckiego zgodnie z wymogami Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli
 • wykonywanie czynności dochodzeniowych w sprawach naruszania przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, uszkodzeń nabrzeży, bram śluzy, urządzeń portowych. Zgłaszanie uszkodzeń, potrzeb remontowych nabrzeży, pomostów, śluz i urządzeń portowych celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym.
 • nadzorowanie akcji zimowej, kontrola i wydawanie poleceń osobom odpowiedzialnym celem odpowiedniego utrzymania nabrzeży portowych w warunkach zimowych. Współpracuje ze służbami ratowniczo-gaśniczymi portu w celach prewencyjnych oraz akcjach ratowniczych w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w porcie.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat.


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze: nauki ścisłe; przyrodnicze; techniczne; transport morski lub eksploatacja portów i floty morskiej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku oficer portu ds. ppoż., nabrzeży
lub w obszarze eksploatacji portów, floty morskiej, transport morski;
lub w pracy na stanowisku Kapitana statku morskiego lub starszego mechanika statku morskiego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność współpracy
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość wytycznych dotyczących eksploatacji nabrzeży
 • dyplom kapitana żeglugi wielkiej
 • świadectwo przeszkolenia oficera PFSO


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-01
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Krynica Morska pomorskie

Dane kontaktowe: