Oferta pracy

starszy oficer portu

Krynica Morska, pomorskie, Polska Dodano: 2021-10-23 | ID oferty: 1069017


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy oficer portu do spraw nawigacyjnych i ochrony środowiska morskiego w Kapitanacie Portu Nowy Świat

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje stan torów wodnych, śluzy pod względem utrzymania ich parametrów i warunków żeglowności, koordynuje sprawy związane z likwidacją przeszkód nawigacyjnych w porcie, na redzie, w śluzie i Zalewie Wiślanym, zgłasza wnioski o wykonaniu prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich na torach podejściowych, redzie, Zalewie Wiślanym porcie, śluzie oraz prac sondażowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat
 • prowadzenie spraw dotyczących zwolnień z obowiązującej asysty holowniczej, określanie warunków wejść/wyjść z portu, śluzy w celu podniesienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i wspomagania działań kapitana portu
 • prowadzenie dochodzeń i postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izby morskiej w celu zgromadzenia dokumentacji oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla kapitana portu.
 • kontrola portów będących w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat, podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Portu i składanie meldunków poinspekcyjnych. Przygotowywanie warunków dotyczących wydania zgody dla jednostek, statków na bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych, malowanie, konserwacje itp. celem spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań celem spełnienia przepisów dot. ochrony środowiska
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów okrętowych i dokumentów kwalifikacyjnych załóg statków polskich, w tym jednostek komercyjnych, sportowo-rekreacyjnych i rybackich polskiej bandery, wydawanie poleceń pokontrolnych w celu podniesienia bezpieczeństwa nawigacyjnego
 • uaktualnianie Atlasu Dopuszczalnych Zanurzeń w wersji papierowej i elektronicznej po zaakceptowaniu przez kapitana portu propozycji zgłoszonych zmian dopuszczalnych zanurzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi
 • doraźne pobieranie próbek paliwa podczas bunkrowania jednostek pływających w celu określenia zawartości siarki przez desygnowane laboratorium, doraźna weryfikacja zgłoszeń ,deklaracji odpadów znajdujących się na statku. Doraźna kontrola jednostek pływających w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów, prowadzenie czynności dochodzeniowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska.
 • kontrolowanie przewoźników, operatorów pod kątem przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Udział w pracach opiniowani projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w portach morskich zgłaszanych przez departament ds. bezpieczeństwa żeglugi przy ministrze właściwym ds. gospodarki morskiej. Doraźna kontrola jednostek pływających w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów, prowadzenie czynności dochodzeniowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat.


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4433,74 zł.do 4602,39 zł.oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe morskie na kierunku nawigacyjnym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administracja morska na stanowisku oficera portu lub doświadczenie morskie: dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej lub Starszego oficera

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nauk biologicznych
 • 3 lata praktyki na stanowisku Kapitana statku morskiego w żegludze międzynarodowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-02
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Krynica Morska pomorskie

Dane kontaktowe: