Oferta pracy

Inspektor

Włocławek, kujawsko-pomorskie, Polska Dodano: 2022-08-05 | ID oferty: 1477504

Numer referencyjny: 103877Opis stanowiska:

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w sziedzibie urzędu.


Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta.

Zakres zadań

 • sporządza i sprawdza pod względem merytorycznym i formalno-prawnym decyzje administracyjne w celu przyznania, odmowy przyznania lub zwrotu równoważników pieniężnych policjantom jednostki za brak i remont lokalu mieszalnego (domu) oraz pomocy finansowych,
 • weryfikuje wnioski policjantów jednostki w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego (domu) lub pomocy finansowej w celu ustalenia uprawnień do wspomnianych świadczeń,
 • sprawdza i opiniuje faktury WAT, rachunki biegłych, podmiotów wykonujących ekspertyzy w celu potwierdzenia zgodności naliczeń na podstawie obowiązujących przepisów,
 • ustala uprawnienia do wypłaty należności z tytułu dojazdu policjantów jednostki do szkół resortowych, z tytułu podróży krajowych policjantów i pracowników jednostki,
 • nalicza i przygotowuje wykazy należności równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, kpa
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • znajomość specyfiki policyjnej
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracypoświadczenie bezpieczeństwa na podstawie art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnychzaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji
ul. Okrężna 25
87-800 Włocławek

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Komenda Miejska Policji we Włocławku
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Komenda Miejska Policji we Włocławku

Włocławek kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe: