Oferta pracy

Zastępca / Zastępczyni Dyrektora

Gorzów Wielkopolski, lubuskie, Polska Dodano: 2022-08-05 | ID oferty: 1477597Opis stanowiska:

Opis stanowiska

Dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu
ogłasza nabór na stanowisko
zastępcy / zastępczyni dyrektora
w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy: PAN Stacja Naukowa w Wiedniu
Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (w tym okres próbny), łączny maksymalny czas pracy w formule delegowania - 36 miesięcy; Pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Zastępowanie dyrektora Stacji;

 • Bieżąca weryfikacja/dostosowywanie regulacji wewnętrznych jednostki do obowiązujących przepisów;

 • Wsparcie dyrektora w przygotowaniu planów finansowych, budżetów i kontrola ich realizacji, w tym sporządzanie stosownych wniosków i sprawozdań;

 • Współpraca z księgową Stacji w zakresie przygotowania dokumentacji finansowej, planów i sprawozdań finansowych Stacji;

 • Wsparcie dyrektora w sprawach kadrowych, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

 • Kontrola ewidencji majątku ruchomego;

 • Opracowywanie dokumentów wykonawczych i sprawozdań z działalności administracyjnej Stacji i przedkładanie ich dyrektorowi;

 • Kierowanie pracą personelu technicznej i administracyjnej obsługi Stacji;

 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowo-inwestycyjnych;

 • Przygotowywanie dokumentów m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy; umów cywilno-prawnych; współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;

 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 • Prowadzenie wszelkich spraw gospodarczych i administracyjnych Stacji; w tym systematyczny nadzór nad budynkiem i sprawnością techniczną obiektu oraz zlecanie koniecznych napraw i prac konserwatorskich;

 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów księgowych oraz umów;

 • Kierowanie logistycznym przygotowaniem przedsięwzięć merytorycznych organizowanych przez Stację, nadzór nad udostępnianiem pokoi gościnnych i sal konferencyjnych;

 • Współpraca z odpowiednimi komórkami Kancelarii PAN.Wymagania:

Wymagania


 • Wykształcenie wyższe

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań;

 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu rachunkowości finansowej, zamówień publicznych, prawa pracy;

 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami MS Office, a w szczególności Excel;

 • Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej C1;

 • Rzetelność i samodzielność w realizowaniu zadań;

 • Zaangażowanie, odpowiedzialność, dbanie o szczegóły;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom do wykonania;Wymagania pożądane (dodatkowe atuty):

 • bardzo dobra (co najmniej B2) znajomość języka angielskiego;

 • znajomość programów księgowych;

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych/managerskich;

 • umiejętność obsługi programów graficznych i mediów społecznościowych;

 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń i promocji nauki; Oferujemy:

Oferujemy


 • dodatek na przesiedlenie

 • telefon służbowy

 • pracę w sympatycznym, dynamicznym zespole

 • rozwój organizacyjnyForma kontaktu:

Forma kontaktu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, z którego wynikać będzie spełnienie przez Kandydata wymagań niezbędnych oraz stopień spełnienie wymagań dodatkowych;

 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe;

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PAN Stację Naukową w Wiedniu oraz przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko zastępcę dyrektora”.
Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać za pomoca przycisku aplikuj teraz lub na adres PAN Stacja Naukowa w Wiedniu Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń, Austria z dopiskiem w temacie „Zastępca dyrektora_aplikacja” w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie. O miejscu i dacie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, zostaną o tym poinformowane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż do 31.12.2022 roku.

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk Stacja w Wiedniu, ul. Boerhaavegasse 25, +43 1 7135929, e-mail: office@vienna.pan.pl,orazPolska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);

 • administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu: office@vienna.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl

 • podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;

 • przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgodyw celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników PAN Stacji Naukowej w Wiedniu /Akademii;

 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;

 • posiada Pani/Pan:  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PAN Stację Naukową w Wiedniu/Akademię.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

Gorzów Wielkopolski lubuskie

Dane kontaktowe: