Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Księgowości

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-05-04 | ID oferty: 783677

Numer referencyjny: 5/2021Opis stanowiska:

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1 – umowa na zastępstwoLiczba stanowisk pracy: 1Adres urzędu:Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 GdańskMiejsce wykonywania pracy:Oddział Terenowy w Warszawie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania Agencji;

 • opracowywanie, uzgadnianie i monitorowanie planu finansowego;

 • przygotowywanie, weryfikowanie i analizowanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i zadaniowym;

 • opracowywanie projektu planu finansowego Agencji, w tym niezbędnych materiałów i danych, określanie wielkości planowanych dochodów na dany rok, opracowywanie niezbędnych materiałów w powyższym zakresie;

 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, wykonywanie analiz i opracowań;

 • prowadzenie korespondencji z bankami;

 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym;

 • przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym;

 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych;

 • obsługa programów: bankowość elektroniczna, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych (QNT), BUZA (klient JPK).Wymagania:

Wymagania

Niezbędne:w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone studia magisterskie w kierunku rachunkowości, ekonomii lub pokrewne;

 • udokumentowany co najmniej 5 letni staż w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych.pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa;

 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej;

 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel);

 • znajomość ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej;

 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego działania w warunkach stresu;

 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • znajomość systemu QNT.Oferujemy:

Oferujemy


Forma kontaktu:

Forma kontaktu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego;

 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;

 • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz.U.2018 poz. 412 ze zm.).Termin składania dokumentów:Dokumenty należy złożyć do: 10 maja 2021r. z dopiskiem: ogłoszenie nr 5/2021 – GŁÓWNY SPECJALISTA Dokumenty można składać również osobiście:Sekretariat Polskiej Agencji Kosmicznej,
ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
budynek C, 1 piętro, pokój 2.38B
(poniedziałek-piątek 7:30-15:30)
lubOddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawieul. Prosta 70
00-838 Warszawa
IV piętro
(poniedziałek-piątek 7:30-15:30) Dane osobowe – klauzula informacyjna1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna
z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 3801550 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej nie dłużej niż trzy miesiące od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, chyba że administrator wcześniej podejmie decyzję o usunięciu Pana/Pani danych ze zbioru kandydatów.
4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie z wyrażoną zgodą. Inne informacje:Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Polskiej Agencji Kosmicznej). Dokumenty należy składać w formie papierowej. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Uwaga!Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (58) 500 87 66.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Polska Agencja Kosmiczna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Polska Agencja Kosmiczna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: